Invitasjon til kick-off Arktisk Horisont EU-nettverk – tentativ dato 23. eller 24. mai 2017

Arktisk Horisont EU-nettverk er et prosjekt i regi av Norges forskningsråd som har som hovedmål å stimulere til økt deltakelse og økt suksessrate for regionale aktører i Horisont 2020 (H2020). Arktisk Horisont vil spesielt ha fokus på mobilisering av bedrifter, FoU-miljø og offentlig sektor i regionen og skal legge til rette for tettere kopling og kompetanseutveksling mellom kunnskapsmiljøene, bedriftene, virkemiddelaktørene og Troms fylkeskommune som regional myndighet, slik at flere av aktørene deltar og lykkes i Horisont 2020.

Arktisk horisont skal være en møteplass for å dele og videreutvikle kunnskap og muligheter inn mot Horisont 2020 særlig innenfor to av regionens strategiske kompetansemiljøer: bio-næringer og rom/jord.

Prosjektet skal vare ut 2019 og i perioden skal det gjennomføres en rekke aktiviteter med sikte på å øke suksessraten for regionale aktører i horisont 2020.

Som første tiltak skal det arrangeres en kick-off,  tentativt 23. eller 24. mai 2017. Vi håper dere har anledning til å delta og ber dere om å sette av tidspunktene. Endelig avklaring kommer rett over påske.

Til arrangementet vil blant annet relevante representanter fra Norges forskningsråd komme. Det vil legges til rette for at dere får treffe de nasjonale kontaktpersonene knyttet til rom/jord og bio-næringer. Det vil også være et eget opplegg for å avklare hvilke forventninger dere har til arbeidet i EU-nettverket.

Les mer om Arktisk Horisont EU-nettverk her.